CENÍK

Vyberte si pobyt u nás

Týdenní pobyt                                                             17.000 Kč

Víkendový pobyt                                                          6.000 Kč

Minimální doba pobytu jsou 2 noci.

Součástí ceny ubytování není spotřebovaná energie. 

Při nástupu na ubytování požadujeme vratnou kauci ve výši 2.000 Kč.

STORNO PODMÍNKY

Zákazník má právo odstoupit od rezervace (SMS, el.poštou, nebo písemně). Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo pís.dokladu) o zrušení objednávky
ubytovateli.

30 a více dnů před zahájením pobytu : bez storno poplatků

29 - 20 dnů před termínem zahájení pobytu : storno ve výši 50% zálohové platby

19 a méně dnů před termínem zahájení pobytu : storno ve výši 100% zálohové platby


Storno poplatky se neplatí v případě, že si host zajistí za sebe náhradu.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Zákazníkem (dále jen Zájemce) a Pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen VOP). Smluvní vztah vzniká zaplacení zálohy. Zájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí ve smlouvě a seznamu ubytovaných osob, jenž je nedílnou součástí smlouvy. Případné změny údajů (zejména počtu osob, atd.) je Zájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 2.000,- Kč hradí Zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení Zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení.

Doplatek hradí Zájemce na místě při příjezdu.

Případný doplatek za další služby (spotřebovaná energie) hradí Zájemce na místě přímo ubytovateli.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí Pronajímatel. Případné reklamace je Zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi Zájemcem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto VOP - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.), je Pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z roubenky všech osob, které jsou zdepřítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár, povodeň apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné, nebo neúmyslné poškození majetku Pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a) Zájemce je plně odpovědný za škody na roubence, jejího zařízení a vybavení způsobené jím, nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli, pokud neprokáže, že ji nezavinil.

b) O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše Zájemce a Pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Zájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn objednávku zrušit. Objednávku je možno zrušit pouze písemně (SMS,
elektronickou poštou nebo písemně) a to výhradně osobou, která ji podávala. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, elektronické pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli. Písemný doklad o zrušení objednávky lze zaslat Pronajímateli na e-mail urottku@gmail.com. Zájemci bude vrácena záloha v plné výši nejpozději do 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Při zrušení pobytu do 20 dnů před objednaným termínem nástupu je vrácena Zájemci záloha ve výši 50%. Při zrušení pobytu 19 dnů a méně před plánovaným nástupem činí storno poplatky 100% zálohové platby.

Storno poplatky se neplatí pokud:

  • Zájemce za sebe zajistí náhradu
  • Pronajímatelise podaří obsadit odřeknutý termín

Odjezd
Zájemce před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

6. Osobní data Zájemce

Zájemce objednáním pobytu a uhrazením zálohy potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, ženeposkytne osobní údaje Zájemce třetí straně. Zápis do knihy ubytovaných se provádí bezodkladně po příjezdu a to na základě platného dokladu totožnosti (OP, nebo pas), který je každý z hostů povinen na požádání předložit. Osoby,
které odmítnou, či nemohou svoji totožnost věrohodným způsobem doložit, ztrácí nárok na ubytování a jakékoli náhrady nákladů.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2020 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Zájemcem a Pronajímatelem chalupy. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.roubenka-u-rottku.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány. Veškerý movitý majetek bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nebo bude odcizeno, tak to
uhradí/nahradí zájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.

b) Kouření je povoleno na pouze venku. Ve vnitřních prostorách celého objektu je přísný zákaz kouření. V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn Zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu roubenky v době pronájmu.

8. Pobyt

  • zahájení pobytu je vždy od 15:00 hod. v prvním dni rezervace převzetí roubenky
  • ukončení pobytu je vždy do 10:00 hod. posledního dne rezervace předání
    chalupy

Po vzájemné dohodě mezi Pronajímatelem a Zájemcem může být čas převzetí a ukončení pobytu pozměněn.

8. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, jako je např. poničení či odcizení majetku, vzniklé všem osobám při jejich pobytu v roubence. Pronajímatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či jiné újmy osob užívajících roubenku. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných Pronajímatelem.

9. Ostatní ujednání

Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit, či aktualizovat veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách.